مدرسین ایزی آموز برای حالتی است که بیشتر از یک مدرس برای محصولات درنظرگرفته شده است